Hitta finansiering

Utlysningar

223

Innehåller utlysningar från myndigheter och organisationer för:

Innovation och forskning.
Verksamheter i alla skeden.
Tidsbegränsade projekt.

Stiftelser

15 096

Innehåller stiftelser, fonder, stipendier och projektmedel för:

Forskning och sociala initiativ.
Icke-vinstdrivande syften.
Verksamhetsutveckling.

Investerare

211

Innehåller privat kapital, riskkapital och ängelnätverk för:

Utveckling och tillväxt.
Starta, skala och växa.
Finansiering mot ägarandel.

Övriga

124

Innehåller verifieringsmedel, tävlingar, acceleratorer och inkubatorer för:

Idéer och innovation.
Individer och verksamheter.
Testa, verifiera och utveckla.

Resultat   15096

Sortera efter  
1,6 miljonersklubbens insamlingsstiftelse för kvinnors hälsa
Stiftelsens ändamål skall vara att öka kunskapen om kvinnors hälsa genom att, så långt resurserna tillåter, dels lämna stipendier och kontanta bidrag till vetenskapligt forskning och för spridande av information om kvinnors hälsa, dels sprida information om kvinnors hälsa i egen regi. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet direkt eller genom dotterbolag för att stödja stiftelsens verksamhet.
Stiftelse
12Stiftelsen Mathilda och C. A. F. Montelins stipendium
Stiftelsens ändamål är stipendium för student, som särskilt utmärkt sig genom flit i studier och stor intresse för studentsång
Stiftelse
1878 Års Stiftelse
Stiftelsen som verkar under namnet 1878 år stiftelse, har till ändamål att ge ekonomiskt stöd åt behövande och ensamstående kvinnor, företrädesvis kvinnor som antingen hava vårdnaden om barn eller länge och troget arbetat hos ett och samma husbondfolk eller har eller haft vårdnaden om föräldrar eller andra anhöriga.
Stiftelse
1916 års stiftelse
Sådana departementets smärre utgifter, som icke kunna bestridas av hemliga medel eller utbetalas utan riksdagens medgivande.
Stiftelse
1971-års stiftelse
Att främja segelsporten, främst genom att underlätta för seglare att utveckla sin skicklighet att sköta och manövrera segelbåtar samt inom angränsande områden öka intresset för idrotten på sjön.
Stiftelse
2022 års stiftelse
Stiftelsens ändamål är hemligt och konvolutet innehållande detta skall öppnas i Svenska kyrkans diakonistyrelse 2022.
Stiftelse
2027 års stiftelse
att räntan lägges till kapitalet under 100 år, hvarpå årliga räntan på då varande kaptial sändes till kyrkoherden i Elfdalen, som deraf insätter 20 kr/eller minst 10 kr/ för hvarje af kyrkoherden eller komministern under året döpåt barn, tillhörande moderförsamlingen eller Evertsberg.
Stiftelse
5 juli-stiftelsen
Stiftelsen ska ha till ändamål att i praktisk handling värna åsiktsfrihet och yttrandefrihet på Internet enligt FN:s resolution från den 5 juli 2012 och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Stiftelsen ska i linje med detta ändamål bedriva opinionsbildning, sprida kunskap i frågor om åsiktsfrihet, yttrandefrihet och integritet, främja mångfald och ett fritt åsiktsutbyte på Internet samt söka motverka de skadliga effekter som blir följden av att Internet-trafiken övervakas, registreras, lagras och blockeras. Stiftelsen ska även bedriva näringsverksamhet genom att tillhandahålla Internet-tjänster i Sverige och utomlands som syftar till att främja dessa mål.
Stiftelse
A Buréns stipendiestiftelse
Till flitiga, icke adliga studerande av Östgöta nation med företräde för släkting.
Stiftelse
A Börjessons nyare stipendiestiftelse
Till studerande av Göteborgs nation. Utdelas årligen på höstterminen av nationens inspektor efter förslag av nationens seniorskollegium.
Stiftelse
A Börjessons äldre stipendiestiftelse
Till manliga medlemmar av Göteborgs nation som studerar till “fil.-graden” och utmärker sig för flit och och skicklighet. Företrädesrätt för dem som är födda i Tanums eller Kville församling i Bohus län. Anmäler sig docent som sökande och är i behovav understöd kan båda stipendierna sammanslås till ett.
Stiftelse
A C Hedmans stipendiestiftelse
Till i första hand anhöriga av Kinmanska släkten. Om inte släkting söker utdelas ett stipendium inom varje fakultet/sektion. Släkting behåller stipendium till 25 års ålder icke släkting i tre år men är skyldig avstå det när släkting anmäler sig tillstudier vid Uppsala universitet.
Stiftelse
A Cronanders musikstiftelse
Att användas till förmån för Akademiska kapellet.
Stiftelse
A Euréns stiftelse
Till den zoologiska institutionens i Uppsala befrämjande genom inköp av karcidologiska samlingar och dessas vård samt för inköp av karcidologisk litteratur. Om under något år ränta av detta kapital eller del därav ej skulle behöva användas till förut angivet ändamål, dessa räntemedel må för det året på liknande sätt användas till främjande av studiet av andra grenar av zoologien.
Stiftelse
A F Björnes minnesstiftelse
Ränteavkastningen användes årligen för utdelning av lämpligt bokpremium till elev vid avgångsklassen vid någon av Själevads folkskolor eller därmed jämförlig skolform.
Stiftelse
A F Regnells stiftelse för botaniskt resestipendium
Resestipendier för botaniska studier utdelas vart femte år av biologiska sektionen efter förslag av en nämnd bestående av repr. för botanik, zoologi och farmakognosi med den till tjänsteår äldste prof. inom de botaniska ämnena som ordförande.
Stiftelse
A F Regnells stiftelse för Medicinska Fakulteten
Anslag utdelas årligen av medicinska fakultetsnämnden.
Stiftelse
A F Regnells stiftelse för Zoologiska Institutionen
Att den årligen upplupna räntan användes, sedan en tiondel af denna ränta lagts till kapitalet till inköp för Samlingarnes räkning af utländska helst ännu opreparerade naturalier.
Stiftelse
A G Eliassons stiftelse
Att årliga räntan användes för inköp och ordnande av svampsamlingar eller för annat ändamål som befrämjar svampstudiet, under förutsättning likväl, att förutvarande anslag till Institutionen från Uppsala universitets sida därför icke minskar. Ändr. gäller fr o m 2006-08-09.
Stiftelse
A Grönwalls stiftelse för medicinens historia
Fondens medel skall användas till driften av de medicinhistoriska museet vid Uppsala universitet. Fonden kan också användas för att stödja samarbete med andra museer och för att samla in material av medicin-historiskt intresse begränsat till Norden.
Stiftelse
A Grönwalls stipendiestiftelse
Deltagare i detta Stipendio blifva sju vid Kongl. Academien i Upsala studerande ynglingar, Tre af Westemannelands Nation, och Fyra af Dala Landskap, i fyra år, utan afseende på hvad studier de idka; alle Gudfruktige, med qvickt och böjeligt sinnelag begåfvade och af fattiga vilkor, helst Bondesöner och deras vederlikar, äfven till Torpare, Ryttare och Soldatesöner. Der och någre af mina fattiga slägtingar, som slå sig til studier, i framtiden anmäla sig til detta Stipendii åtnjutande så äga de företräde framför de oskylte. Interesset som för detta Capital uti Riksens Ständers Banco årligen utfall kan, utdelas till Stipendiaterna tvänne gånger om året, vid Terminernas slut, att en af dem kan undfå trehundrade daler kopparmynt om året, dock så, att den som njuter trehundrade kopparmynt om året, är född i Dala Höfdingedömet, de öfrige anten i Westmanneland eller Dalarne. Det åligger jämväl dem som uppbära detta underhåll, att ifrån början till slutet av Terminen vara tilstädes vid Academien, samt med sådan uppmärcksamhet och flit i dygd och ärbarhet skjöta sina studier och att de i framtiden må blifva skickeliga Ledamöter anten i det andeliga eller verdsliga ståndet, hvaraf följer oundvikeligen, att der någon som uppburit detta underhåll, slår sig till lättja eller annan vanart, går det samma qvitt och en annan sättes i hans ställe.
Stiftelse
A Hoffmans stiftelse för understöd till behövande personer
Stiftelsen ger understöd till behövande personer (främst änkor, familjer och ungdomar) tillhörande S:ta Clara församling och till behövande personer som tillhör dagbefolkningen i S:ta Clara församling och till behövande personer som tillhör familjeri vilka medlem tillhör, eller har tillhört, dagbefolkningen i S:ta Clara församling.Stiftelsens disponibla avkastninge skall – sedan minst 1/10 lagts till kapitalet – under påföljande år användas för stiftelsens ändamål.
Stiftelse
A I Bobergs stipendiestiftelse
Till behövande studerande av Upplands nation, som visat flit och framsteg i studierna.
Stiftelse
A J Landström Donationsstiftelse
Av stiftelsens avkastning skall sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, överlämnas till kommunens skolstyrelse att disponeras så att 4/5 utdelas som behovsprövade stipendier för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola i Vänersborgs kommun och att en femtedel utdelas som premier i slöjd och teknik till elever i den obligatoriska skolan.
Stiftelse
A Johanssons stipendiestiftelse
Till manlig nationsmedlem, som visar allmänna intressen och studerar antingen humaniora inom hum.sektionen – dock icke ortsnamnsforskning eller pedagogik – eller medicin eller juridik. Stipendiet avser icke hälsovård och absolut medellöshet giver icke något företräde till stipendiets erhållande.
Stiftelse
A Karlssons stipendiestiftelse
Till stödjande av medicinsk forskning med företräde för forskning med klinisk inriktning.
Stiftelse
A Lagermans stipendiestiftelse
Till medicine studerande.
Stiftelse
A Lindhs stipendiestiftelse
Till begåvad, behövande teol.studerande.
Stiftelse
A Mitanders stipendestiftelse
Till behövande, flitig studerande av Värmlands nation, som är infödd värmlänning eller genomgått någon av gymnasieskolorna inom Karlstads stift.
Stiftelse
A N Sundbergs stipendiestiftelse
1. Till behövande och flitig teol.studerande, dels av Stockholms, Upplands eller Gästrike-Häls. nation, dels av Göteborgs nation och dels av Värmlands nation.2. Till studerande som är antagen till forskarutbildningen för att avlägga fil.dr.-examen.
Stiftelse