stiftelse

A Euréns stiftelse

Beskrivning

Till den zoologiska institutionens i Uppsala befrämjande genom inköp av karcidologiska samlingar och dessas vård samt för inköp av karcidologisk litteratur. Om under något år ränta av detta kapital eller del därav ej skulle behöva användas till förut angivet ändamål, dessa räntemedel må för det året på liknande sätt användas till främjande av studiet av andra grenar av zoologien.