stiftelse

A Grönwalls stipendiestiftelse

Beskrivning

Deltagare i detta Stipendio blifva sju vid Kongl. Academien i Upsala studerande ynglingar, Tre af Westemannelands Nation, och Fyra af Dala Landskap, i fyra år, utan afseende på hvad studier de idka; alle Gudfruktige, med qvickt och böjeligt sinnelag begåfvade och af fattiga vilkor, helst Bondesöner och deras vederlikar, äfven till Torpare, Ryttare och Soldatesöner. Der och någre af mina fattiga slägtingar, som slå sig til studier, i framtiden anmäla sig til detta Stipendii åtnjutande så äga de företräde framför de oskylte. Interesset som för detta Capital uti Riksens Ständers Banco årligen utfall kan, utdelas till Stipendiaterna tvänne gånger om året, vid Terminernas slut, att en af dem kan undfå trehundrade daler kopparmynt om året, dock så, att den som njuter trehundrade kopparmynt om året, är född i Dala Höfdingedömet, de öfrige anten i Westmanneland eller Dalarne. Det åligger jämväl dem som uppbära detta underhåll, att ifrån början till slutet av Terminen vara tilstädes vid Academien, samt med sådan uppmärcksamhet och flit i dygd och ärbarhet skjöta sina studier och att de i framtiden må blifva skickeliga Ledamöter anten i det andeliga eller verdsliga ståndet, hvaraf följer oundvikeligen, att der någon som uppburit detta underhåll, slår sig till lättja eller annan vanart, går det samma qvitt och en annan sättes i hans ställe.